ג'ימבוקס - מרכז פעילויות מוטורית לסביבה הביתית  |  
 

תקנון אתר קידפיט תנועה לגיל הרך

ברוכים הבאים לאתר המכירות של קידפיט- אתר המכירות הוירטואלי המנוהל ומופעל ע"י קידפיט - תנועה לגיל הרך.

עזרה ושרות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות  של קידפיט:

בדואר האלקטרוני: shuki@kidfit.co.il או בטלפון: 077-4002865 (להלן: "מוקד השירות").

1. כללי

1.1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין קידפיט - תנועה לגיל הרך.

1.2. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. השירות").

1.3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו. 09:00-18:00

1.4. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, קידפיט לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. קידפיט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר קידפיט -תנועה לגיל הרך.

1.5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

1.6. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.

1.7. רישומי המחשב של קידפיט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

1.8. קידפיט רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.

2.2. קידפיט רשאית למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.3. בלי לגרוע מהאמור לעיל,תהיה קידפיט, מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלתו, רשאית למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.3.1. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.3.2. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.3.3. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בקידפיט או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.3.4. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מקידפיט , בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

2.3.5. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. החברות המציעות והמוצרים המוצעים למכירה

3.1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים").

3.1.2 המוצרים מוצעים למכירה בדרך של "מכירה רגילה" , הכל כמפורט להלן.

3.2. האתר מהווה זירה למכירת המוצרים ע"י חברות שונות. (להלן: "החברה המציעה"),

3.2.2 החברה המציעה יכולה להיות קידפיט או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר

3.2.3 בכל דף מכירה של כל מוצר מצוינת שם החברה המציעה למכירה את אותו מוצר

3.2.4 יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.3.2 במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

3.3.3. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר המומלץ של המוצרים, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.

.4 מכירות רגילות

4.1. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון "מחיר מבצע", " מחיר היכרות" "מחיר באתר" ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע"י האתר מדי פעם בפעם.

4.2 הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.

4.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקידפיט תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת 

5. תנאים כלליים:

5.1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

5.1.2" מחיר מומלץ או "מחיר מחירון"- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.

5.1.3 הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם לביצוע הרכישה.

7. אופן הקניה /הגשת ההצעות במכירות השונות

7.1. בעת ביצוע רכישה/הגשת ההצעה בפומבית תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני,

7.2 יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה/

7.3 ערוץ הקניות שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.

7.4 עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש (להלן "שם משתמש") וסיסמא (להלן: "הסיסמה"), אשר יאפשרו למערכת ערוץ הקניות לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטבית על פרטיך האישיים

7.5 לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכותבת למשלוח.

7.6 אם תבחר תוכל לסמן למערכת לשמור את פרטי כרטיס האשראי לשם קניה חוזרת מהירה ונוחה.

7.7 על מנת שהזמנה/הצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי ערוץ הקניות באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.

7.8 ערוץ הקניות לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ערוץ הקניות.

7.9. לאחר שהזמנתך/הצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי

8. יובהר בזאת כי קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורך ערוץ הקניות

8. אישור המכירה/ההצעה

8.1. תוצאות הזכיות/הקניות שיפורסמו באתר לא יהיו סופיות והן יהיו כפופות לבדיקה ואישור.

8.2 במידה והנך מעוניין באישור סופי לזכייה ו/או לרכישה, עליך להיכנס לדף "שירות לקוחות". עם הקשת שם המשתמש וסיסמא, ותוכל לעיין בסטטוס המכירות בהן השתתפת.

8.3 מכל מקום, ההחלטה הסופית לגבי הזוכים במכירות השונות, תעשה ע"פ הרישום במחשבי ערוץ הקניות. רישומים אלה מהווים ראייה מכרעת לנכונותם.

8.4 ערוץ הקניות יהא רשאי לקבוע כי הצעה שניתנה במסגרת מכירות באתר הנה פסולה, גם אם פורסמה כבר זכייתה באתר ו/או בדף "שירות לקוחות", וזאת בין היתר בשל אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי, מתן פרטים כוזבים, היות ההצעה מתחת למחיר המינימום ו/או בשל כל טעם אחר (כגון הפרה של הוראות הדין ו/או התקנון). הצעה פסולה לא תחשב בשום מקרה כזוכה, גם אם פורסמה ככזו בדף שירות הלקוחות ולא יהיו לך כל טענות בעניין הכרזת ההצעה כפסולה ו/או אי זכיית הצעה שנקבע כי פסולה היא.

9. תמורה ואמצעי תשלום

9.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של ערוץ הקניות.

9.2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

9.3. מקום בו מדובר ברכישה בדרך של מכירה מיוחדת, הגשת ההצעה מהווה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מצדך לרכישת המוצר ומחייבת אותך כי, במידה והצעתך תזכה, תשלם את מלוא הסכום, שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום הנקוב בפרטי המכירה, לרבות דמי משלוח, או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה ( להלן: "הסכום לתשלום"). במכירות מיוחדות החיוב יתבצע באופן אוטומטי מרגע קביעת הזכייה.

9.4. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום לערוץ הקניות בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציא ערוץ הקניות לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.

9.5. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

9.6.ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצר. במקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראי של הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפים אלו יצויינו במפורש בדף הקופה של ההזמנה.

10. אספקת המוצרים:

10.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

10.2 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

10.3. אספקת המוצרים תיעשה ע"י החברה המציעה ותהיה באחריותה הבלעדית.

10.4. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.

10.5 דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

10.6. ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה המציעה ו/או בדף המוצר.

10.6.2 במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויב בדמי ההובלה.

10.6.3 האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על ערוץ הקניות.

10.6.4. בעת תיאום האספקה, רשאים ערוץ הקניות ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

10.7. החברות המציעות עושות את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, החברות המציעות ו/או ערוץ הקניות לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.

10.8. .דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון

10.9. .במידה ויש הנחת דמש על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחוייב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחה בחודש העוקב בכרטיס האשראי

11. ביטול עסקה

11.1 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

11.2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

11.3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

11.4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

11.4.1. לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

11.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

11.4.3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

11.4.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

11.4.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.

11.5. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: sherut@21.tv או לפקס : 5156119 - 03 או בדואר רגיל לכתובת: ערוץ הקניות ת.ד 8602 יפו , מיקוד 68181.

11.6 במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

11.7 ערוץ הקניות שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

11.7.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

11.7.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

11.7.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ערוץ הקניות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

11.7.4. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

11.7.5. בכל מקרה, שלדעת ערוץ הקניות נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

11.7.6. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי ערוץ הקניות לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי ערוץ הקניות להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

11.7.7 מימש ערוץ הקניות את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

12. החזרת מוצר

12.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצרוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה ל: מחלקת שרות ערוץ הקניות ת.ד. 8602 יפו 68181 או לפקס: 5156262 - 03 או למייל: sherut@21.tv

12.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

12.3 ניתן גם להביאו אל אחת מתחנות השרות, של ערוץ הקניות או אל מחסני הספק, בתאום מראש.

13. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה

13.1 ערוץ הקניות לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

13.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

13.1.3. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של ערוץ הקניות או בכל אמצעי אחר כגון קטלוג ערוץ הקניות או חנויות ערוץ הקניות.

13.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

13.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ערוץ הקניות או מי מטעמה;

13.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ערוץ הקניות.

13.1.7. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בערוץ הקניות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ערוץ הקניות והחברות המציעות.

13.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

13.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של ערוץ הקניות ובמאגרי המידע של החברות המציעות .

13.2. ערוץ הקניות שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.

13.3. המידע האמור בסעיף 13.3 לעיל ישמש את ערוץ הקניות בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לערוץ הקניות להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

13.4. ערוץ הקניות רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

13.5 ערוץ הקניות יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

13.6. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

13.7. ערוץ הקניות מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר ערוץ הקניות. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות ערוץ הקניות להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ערוץ הקניות ו/או מי מטעמו

13.8 מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על ערוץ הקניות בהתאם לדין.

13.9 "צד שלישי" בפרק זה-למעט, חברה קשורה לערוץ הקניות ו/או חברה שתתמזג עם ערוץ הקניות ו/או תפעיל את האתר בעתיד.

14. אחריות

14.1. הנך מצהיר ומאשר כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן ולכל המידע הנמסר על ידיהן, בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.

14.2. הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי למעט מקום בו צוין בדף המכירה כי ערוץ הקניות הנו החברה המציעה של המוצרים, ערוץ הקניות אינו מייבא, מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים, ולפיכך:

14.2.1. ערוץ הקניות לא יישא באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני ו/או למידע שפורסם בנוגע למוצרים, מחיריהם ומחירי השוק, מקום בו אינו החברה המציעה.

14.2.2. ערוץ הקניות לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, מקום בו אינו החברה המציעה.

14.2.3. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ערוץ הקניות בגין תכונות שירות המכירה באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

14.2.4. ערוץ הקניות עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציו ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, ערוץ הקניות אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינו מתחייב כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. ערוץ הקניות לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

14.2.5. ערוץ הקניות לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

15. קניין רוחני

15.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ערוץ הקניות, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של ערוץ הקניות ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לערוץ הקניות זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

15.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "ערוץ הקניות" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של ערוץ הקניות בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

15.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של ערוץ הקניות מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

15.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של ערוץ הקניות מראש ובכתב.

15.5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של ערוץ הקניות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

15.6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

16. דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד

עודכן בתאריך : 04/08/08

לייבסיטי - בניית אתרים